One Siam

ICONSIAM-&-One-Siam-ใช้-เพจ-เวยป๋อ-สื่อสาร-เชื่อมต่อลูกค้าชาวจีน
การตลาดดิจิทัลจีนเรื่องเด่น

ICONSIAM & One Siam ใช้ เพจ เวยป๋อ สื่อสาร เชื่อมต่อลูกค้าชาวจีน

ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ของไทยทั้ง ICONSIAM และ One Siam เดินหน้าใช้ เพจ เวยป๋อ เพื่อส่งข่าวสาร และ เชื่อมต่อกับลูกค้าชาวจีน อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วงที่ผ่านมานั้น ประเทศจีนเกิดการ...